นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม

วันนี้ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย /หัวหน้าส่วนประสานงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยเป็น ประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562

 

ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน โดยรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความมั่นคง ความรัก ความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล และ คสช. และเปิดเวทีให้ผู้เข้ารับการอบรม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เกิดความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติต่อไป