Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น พร้อมตัดทำลายฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชเสพติด บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ตลอดจนรับทราบปัญหา ขอเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ไขยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมุ้งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และคณะได้เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จำนวน 0.95 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ร.7 พัน 2 พล.ร.7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน

สำหรับสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ดอยสามหมื่นยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่และยังมีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยการปลูกฝิ่นบางส่วนใช้เป็นยารักษาโรคและการเสพ ซึ่งกลุ่มนายทุนที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมือง จ้างวานให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกหรือลงทุนให้ และจะกลับเข้ามารับซื้อหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ สาเหตุการปลูกเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาที่มีฐานะยากจน ประกอบกับเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกซึ่งเป็นเหตุให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่คุ้มกับการลงทุน จึงทำการปลูกฝิ่นเพื่อเลี้ยงชีพ

 

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการบำบัดในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชผักระยะสั้น พืชผักเมืองหนาว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งขายให้กับโครงการหลวง ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่ไปเกี่ยวข้องกับการปลูกฝิ่น

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศไทยของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในห้วงปี 2561/62 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.กำแพงเพชร และ จ.ตาก สำรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชฝิ่นแล้วทั้งสิ้น 294 แปลง 257.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.40 ของการสำรวจในห้วงปีที่ผ่านมา (ผลสำรวจห้วงปี 2560/61 พบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชฝิ่น 682 แปลง 593.42 ไร่)

กาญจนา เกตุทองมา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่