ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และอุทยานการศึกษาในวัด ปี 2567

5 เมษายน 2567 ที่  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และได้รับความเมตตาจาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2567 ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกวัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ทางคณะกรรมการตัดสินและพิจารณานำเสนอแนวทางการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งคุณสมบัติของวัดที่มีผลงานดีเด่น มีดังนี้ 1. วัดต้องเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีชื่อในทะเบียนสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ 2. เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 3. เจ้าอาวาสได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฏมหาเถรสมาคม 4. วัดต้องมีภิกษุอยู่ประจำปีเกิน 7 รูปขึ้นไป 5. ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่ปีที่ได้รับการคัดเลือก 6. ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น 7. เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงขอไห้คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ก่อนที่ทางคณะกรรมการฯจะได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมนึก บุญศรี  รายงาน