ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มอบธงส่งต่อจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

7 กรกฎาคม 2567  ที่ ค่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2567 และมอบธงงานชุมนุมส่งต่อให้จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2568 ต่อไป โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด/ผู้บังคับการค่ายการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ บุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาผู้ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือไทย รวมถึงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 คน ที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความรู้มีประสบการณ์ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมได้ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว 086-643-6277