ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด ชมรม STRONG ขับเคลื่อนกิจกรรมปี 67

6 กรกฎาคม 2567  ณ สวนอาหารบ้านสวน ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ จับตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.แห่งชาติ


นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
นายจักรพรรณ ชินสมบัติ ประธานชมรม strong นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์ รองประธาน ฯพร้อมคณะกรรมการ และ พ.อ.ดร.สิน สีโสม ประธานโค้ช strong พร้อมคณะโค้ชฯ รวม จำนวน 32 คน ร่วมประชุมคณะทำงาน


เพื่อการวางแผนงานดำเนินโครงการกำหนดประเด็นและพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ( ในกิจกรรมที่ 1 )
ในที่ประชุมร่วมกันเสนอแนวทาง วางรูปแบบ และกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ของโครงการ ในปีงบประมาณ 2567 ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการ 31 สิงหาคม 67 นี้

สมนึก บุญศรี  รายงาน