Uncategorized

พังงา/หลายภาคส่วนรวมพลัง หาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาเมือง สู่ “พังงาแห่งความสุข”

พังงา/หลายภาคส่วนรวมพลัง หาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาเมือง สู่ “พังงาแห่งความสุข”
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บาย กะตะธานี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกับบริบทการพัฒนาเมือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอการค้าจังหวัดพังงา ผู้แทนภาครัฐ-ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการบรรยายจากคณะวิทยากร ในเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในบริบทผังเมือง แนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น พังงาเมืองแห่งความสุข และ Phangnga Go Green ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจรับฟังพร้อมสอบถามปัญหาและข้อสงสัย พร้อมระดมสมอง แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาจะได้นำไปเป็นกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพังงาสู่ความยั่งยืน และมีความสุขต่อไป


นายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับจำนวนคนที่เข้ามาอาศัยในเขตเมือง ซึ่งถ้าเมืองมีแต่สิ่งปลูกสร้างจะทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองต่ำ คนในเมืองขาดพื้นที่ในการพักผ่อน ปัญหามลทัศน์ ขาดพื้นสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพเสื่อมโทรม และคุณภาพชีวิตของชุมชนลดต่ำลง ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ส่งผลให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง และเสริมสร้างทัศนียภาพให้กับคนในเมือง เมืองเกิดความน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งการพัฒนาเมืองที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ คู คลอง และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ต้องทำควบคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้หลักการทางผังเมือง แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หลักการบูรณาการการมีส่วนร่วม การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการการพัฒนาเมือง เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ เพื่อสอดรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระดับพื้นที่


โดยจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และหอการค้าจังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองและชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน กับบริบทการพัฒนาเมือง ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกิดกระบวนการทางแนวความคิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ กับการพัฒนาเมืองสีเขียวที่ยั่งยืน ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาจะได้นำไปเป็นกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพังงาสู่ความยั่งยืน และมีความสุขต่อไป
นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย ประธานโครงการพังงาแห่งความสุข เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยใช้หลักการสำคัญ คือ การใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP) กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัด อันนำไปสู่การจัดการสุขภาวะเฉพาะประเด็นระดับเครือข่ายและจังหวัด และได้สนับสนุนผ่านโครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งสุขภาวะ ด้วย “พังงาแห่งความสุข” โดยมีหอการค้าจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบ
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530