Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ จว.ล.พ., หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำ อปท., กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จว.ล.พ. เคลื่อนที่”

เมื่อ 7 ก.ย.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ จว.ล.พ., หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำ อปท., กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จว.ล.พ. เคลื่อนที่”

ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11/2561 เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้านการให้บริการฯ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ ณ วัดทุ่งโป่ง ม.2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมและรับบริการฯ ประมาณ 500 คน