Uncategorized

ศปถ.จังหวัดยโสธร ติวเข้ม การขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมุ่งลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม

ศปถ.จังหวัดยโสธร ติวเข้ม การขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมุ่งลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม
คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ติวเข้ม การขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม หลัง11เดือนที่ผ่านมา เสียชีวิต 112 คน
วันนี้ (7ก.ย.61) นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร (ศปภ.จังหวัด)ครั้งที่5/2561 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365วัน เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบูรณาแผนงานและโครงการร่วมกันตลอดปี ณ.ห้องประชุมหมอนขิต ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี สนง.ปภ./ ผู้แทนสถานศึกษา / ทหาร / ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวย้ำในที่ประชุม อาทิ รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ,ผลการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลการเสียชีวิตตลอด 11 เดือนที่ผ่านมา ,ผลการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ,ผลการใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก,ผลการดำเนินงานในการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนน,ผลการตรวจสอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ และผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนของ สปถ.อำเภอ(ทุกอำเภอ)
ในส่วน ศปถ.จังหวัดยโสธร ได้ สรุปข้อมูลในปี 2561 ใน 11 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม2560- สิงหาคม 2561)มีผู้เสียชีวิต 112 คน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวน 136 คน พบมีผู้เสียชีวิตสะสมมากสุดที่ อำเภอเมือง จำนวน 30 คน คิดเป็น 20.74% น้อยสุดที่อำเภอค้อวัง 2 คน ตามค่าเป้าหมายอัตราต่อแสนประชากร(ยโสธร มีประชากร 5.3 แสนคน) สำหรับ อำเภอทรายมูล สะสมผู้เสียชีวิตมากสุดถึง 13 คน (41.85%) ทั้งนี้เมื่อสรุปสถานการณ์ในภาพรวมทั้งจังหวัด ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2558- 2560 มีแนวโน้มลดลงทุกปี


……………………….
นายอุทัย มานาดี / โทร.098-1194212