Uncategorized ข่าว กำแพงเพชร

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของผักตบชวาหรือวัชพืช พร้อมทั้งทำความสะอาดริมคลองซอยเข้าบึงช้าง ตำบลจันทิมา

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของผักตบชวาหรือวัชพืช พร้อมทั้งทำความสะอาดริมคลองซอยเข้าบึงช้าง ตำบลจันทิมา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ บริเวณคลองซอยเข้าบึงช้าง ตำบลจันทิมา

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ ประธานในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็น “จังหวัดสะอาดและจังหวัดปลอดภัย” ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมดังกล่าว มีจิตอาสาช่วยกันกำจัดผักตบชวา, วัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของผักตบชวาหรือวัชพืชอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณรอบคู คลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ คลองซอยเข้าบึงช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน