Uncategorized

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสายโพทะเล – บางมูลนาก

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสายโพทะเล – บางมูลนาก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณถนนสายโพทะเล – บางมูลนาก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ กวาดใบไม้ บริเวณถนนสายโพทะเล – บางมูลนาก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ทำให้บริเวณถนนสายโพทะเล – บางมูลนาก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน