ข่าวการศึกษาและไอที

อาวุโสทยาลัยมอบเกียรติบัตรผู้เข้าศึกษาจบหลักสูตร

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อาวุโสทยาลัยมอบเกียรติบัตรผู้เข้าศึกษาจบหลักสูตร
6 กันยายน 2561 เวลา11.00 น
อาวุโสทยาลัยมอบเกียรติบัตรผู้เข้าศึกษาจบหลักสูตรนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่เข้าเรียนศึกษาในโรงเรียนสันต้นหมื้ออาวุโสทยาลัย จบหลักสูตรชั้นต้น จำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมสภาสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้เปิดหลักสูตรสอนผู้อาวุโสในพื้นที่ เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดภูมิปัญญาประสบการณ์ที่แต่ละคนนำความรู้อยู่มาแลกเปลี่ยนกัน โดยนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ แจ้งว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลสันต้นหมื้อ การจัดโรงเรียนผู้สูงอาวุเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อาวุโส อยู่บ้านลูกหลานออกไปทำงานก็อยู่คนเดียวเหมือนคนไร้ค่าแต่ได้ออกมาพบปะกันก็สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้กัน และยังสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเองออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันในวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน การประกอบอาชีพ การทำไร่ทำสวน ซึ่งสามารถรับและขยายผลความสามารถที่สามารถนำมาขยายผลสู่ลูกหลานได้ จากการที่ได้สัมผัสกับผู้อาวุโสนั้นได้เห็นรอยยิ้ม แววตาความรู้สึกที่แสดงออกของกลุ่มผู้อาวุโสที่ได้เข้ามารับการอบรมศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกันในระยะเวลา 3 เดือนเศษ นั้นทุกคนมีความสุข ได้เดิน แสดงความสามารถออกมา อย่างมีความสุข เป็นการต่ออายุคนชราให้อยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างมีความสุข

ในบริเวณงานนั้นก็จะมีลูกหลานที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ได้ซื้อดอกไม้ ซื้อสิ่งของเพื่อนำมาให้กับพ่อแม่ญาติของตนเองแสดงถึงความรักห่วงหาอาวรณ์ต่อกันแสดงออกถึงความสุขที่ผู้อาวุโสได้รับ อาจจะมีหลายแห่งที่เปิดตำรานำเอาผู้อาวุโสมาร่วมอยู่ร่วมกันได้พูดคุยกันและถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กันมีกิจกรรมเสริมอาชีพผู้อาวุโสที่สามารถทำได้มาสอนกันนั้นเป็นการที่จะทำให้ตัวผู้อาวุโสเองเกิดความภาคภูมิใจตนเองในการที่ได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อเยาวชนหรือชนรุ่นหลังได้รับรู้และได้นำมาสานต่อจากผู้อาวุโสเหล่านี้

และยังสามารถที่จะนำเรื่องราวทางราชการมาถ่ายทอดเรื่องยาเสพติด ก็ยังได้ประโยชน์ผู้อาวุโสรับทราบและถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลานและสอนสั่งไม่ให้ลูกหลานมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกช่องทางหนึ่ง เทคนิคทางการเกษตรที่ผู้อาวุโสได้นำมาเล่าและถ่ายทอดให้กับและกันจากประสบการณ์ของตนเองทั้งทางเกษตรอินทรีย์ และเกษตรเคมี ที่ในพื้นที่ได้ลดการใช้สารเคมีลงไปได้มากและหันมาใช้อินทรีย์กันมาขึ้น สิ่งเหล่านี้มาจากภูมิปัญญาของผู้อาวุโสที่นำมาถ่ยทอดสู่กันและส่งผลถึงลูกหลานที่จะได้นำมาใช้นำมาปฏิบัติต่อไปในส่วนของสื่อมวลชนได้มาร่วมเพื่อนำเสนอภาพประทับใจและใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้อาวุโสกับความสุขที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับมอบเกียรติบัตร  ภาพ/ข่าว นายสำราญ แสงสงค์  รายงาน