เกษตรกร

เกษตกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ดลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงสีขาวสระข้าวดี

เกษตกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ดลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงสีขาวสระข้าวดี
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการนาแปลงใหญ่พื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับตัวแทนเจ้าของโรงสีข้าวบ้านสาระข้าวดี จำกัดในการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ ซื้อขายข้าวเปลือกพันธุ์กข แม่โจ้ 2 ฤดูการผลิตข้าวนาปี 2561/62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการนาแปลงใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด และร่วมเป็นพยานในการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ ซื้อขายข้าวเปลือกพันธุ์กข แม่โจ้ 2 ฤดูการผลิตข้าวนาปี 2561/62 ระหว่างประธานวิสากิจชุมชนนาแปลงใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ กับตัวแทนโรงสีข้าวบ้านสระข้าวดีจำกัด อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นฤดูที่ 2 ของการผลิตข้าวพันธุ์ กข แม่โจ้ 2 และเป็นครั้ง 2 ในการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเจ้าของโรงสีบ้านสระข้าวดีมาทำสัญญาชื้อข้าวกับคณะกรรมการนาแปลงใหญ่พื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตกรในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง สามารถทำการผลิตข้าวออกมาจำหน่ายได้มาตรฐาน ราคายุติธรรมมีการรับชื้อข้าวอย่างแน่นอน

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน