Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.,พร้อมด้วย ปลัดอำเภอลานกระบือ, พัฒนาการอำเภอลานกระบือ, รองนายก อบต.หนองหลวง,ผู้ใหญ่บ้านหนองมะเกาะ,กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมาชิกอส. มอบวัสดุสำหรับประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ(เลี้ยงสุกร) จำนวน 1 ราย

เมื่อ 071000 พ.ย. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.,พร้อมด้วย ปลัดอำเภอลานกระบือ, พัฒนาการอำเภอลานกระบือ, รองนายก อบต.หนองหลวง,ผู้ใหญ่บ้านหนองมะเกาะ,กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมาชิกอส. มอบวัสดุสำหรับประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ(เลี้ยงสุกร) จำนวน 1 ราย คือ นายสุเวียง โคเรือง ซึ่งเป็นผู้รับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ณ บ้านเลขที่ 82 ม.3 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือฯ โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน ทั้งนี้คณะฯได้ให้กำลังใจ พร้อมได้เน้นย้ำผู้ผ่านการบำบัดอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขอให้ยึดหลักความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วชีวิตจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนและมีความสุขได้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย