Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่หนองสาธารณะหนองขมิ้น

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่หนองสาธารณะหนองขมิ้น

ณ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดอุทกภัยขึ้น และปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งจากการสำรวจได้พบว่า มีพื้นที่หนอง
สาธารณะที่มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เข้ามาทับถมในบริเวณหนองสาธารณะ(หนองขมิ้น) และอำเภอทุ่งเขาหลวงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรและงบประมาณจากจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับการจัดสรรงบประมาณงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 340,176 บาท เพื่อให้อำเภอทุ่งเขาหลวงนำไปเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 และสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว