Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

ณ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ. 27 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย 636 พื้นที่ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตรในกรณีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในครั้งแรกให้ความช่วยเหลือ 66 ราย รวมเป็นงิน 1,833,300 บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีจำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 514,500 บาท