พ.อ. นพดล รอดกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)และ พ.อ.พิท ยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. เข้าร่วมประชุม กรณีปัญหาร้องเรียน – ร้องทุกข์ ของประชาชนที่คัดค้านโครง การบ่อขยะแบบฝังกลบและโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค 61 เวลา 0930 พ.อ. นพดล รอดกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)และ พ.อ.พิท ยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. เข้าร่วมประชุม กรณีปัญหาร้องเรียน – ร้องทุกข์ ของประชาชนที่คัดค้านโครง การบ่อขยะแบบฝังกลบและโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว. พ.ล. ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประ ชุม จำนวน 10 ราย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก,ทต.หัวรอ ทต.ปากโทก, ศดธ.จว. พ.ล.,สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และ บ. ไทมีดี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทไทมีดี จำกัดได้ชี้แจงตัวแทนฯ ในเรื่องการบริหารจัดการบ่อขยะแบบฝังกลบ ซึ่งมีพื้นที่การสร้างบ่อขยะ จำนวน 17 ไร่ ซึ่งบ่อขยะมีขนาด กว้าง 150 ม. ยาว 250 ม ลึก 10 ซึ่งมีจำนวน 2 แห่ง โดยบริษัทชี้แจงว่า จะไม่ส่งผล กระทบในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางกลิ่น เพราะทางบริษัทได้ใช้น้ำยา EM ในการดับกลิ่นและจะฝังกลบขยะทุกวัน ในเวลา 1600 จึงยืนยันว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่น
2. ทต.หัวรอ ได้ให้ราษฎรผู้แทนฯสอบ ถามถึงปัญหาดังกล่าว ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และ เส้นทางในการเข้า – ออก ของบ่อขยะ และขอทราบข้อมูล การทำประชาคม เส้นทางเข้าออก และทางเทศบาลตำบลหัวรอให้ตัวแทนกลุ่มผู้ร้องยื่นคำ ร้องขอข้อมูล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
3. ได้มีการซักถามประเด็น ที่ผู้แทนฯ สนใจ
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย ตัวแทนประชาชนผลได้รับผลกระทบพึงพอใจ โดยจะนำข้อมูลไปชี้แจงให้ประชาชนอื่นๆได้ทราบและเดินทางกลับในเวลา 1130

 

,