Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง) ร่วมกับปลัดอำเภอจอมทอง , จนท.ตร.สภ.จอมทอง , มวลชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อ 061900 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง) ร่วมกับปลัดอำเภอจอมทอง , จนท.ตร.สภ.จอมทอง , มวลชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ณ บ้านหนองห่าย หมู่ 1 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง โดยมีชาวบ้านเสนอปัญหา จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. ปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ มีความต้องการขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ คือ อ่างห้วยขุมดิน เพื่อใช้รองรับน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ (ในระยะแรกเพื่อบรรเทาปัญหา) ซึ่งเคยยื่นเรื่องเสนอความต้องการผ่านหน่วยงานรัฐหลายๆ หน่วยแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับ

2. ต้องการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน สืบเนื่องจากในอดีตมีการจัดสร้างประปาหมู่บ้านร่วมกับหมู่ 15 ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกัน แต่เมื่อมีการแยกหมู่บ้านทำให้ประปาหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 15 ทำให้หมู่ 1 ต้องเปลี่ยนมาใช้ประปาจากวัดแทน เบื้องต้นอยากมีประปาเป็นของหมู่บ้านเองจะได้บริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน3. ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ใหม่ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะถูกธนาคารยึด และอาศัยบนพื้นที่ของนายทุน เบื้องต้นถูกนายทุนประกาศขาย ทั้งนี้ได้ไปยื่นขอเข้าร่วมโครงการ ของ พอช. ที่ อบต.ข่วงเปา แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้รวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาเดียวกันคือไม่มีที่อยู่อาศัย ได้ 10 ราย เพื่อที่จะยื่นขอธนาคารในการกู้เงินซื้อที่ดิน 4 ไร่ ประมาณ 1.2 ล้านบาท เพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยและให้สมาชิก 10 ราย และจะใช้หนี้ให้กับธนาคาร ธ.ก.ส. รายละประมาณ 1.2 แสนบาท ซึ่งหากกระทำได้ ทางกลุ่มพิจารณาแล้วมีศักยภาพในการส่งเงินดังกล่าวได้ โดยต้องการให้ ชป. ช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ