ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันนี้(7 ธ.ค. 2561) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประดับทอง รร.เพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ได้รับทราบสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการรับรองความรู้ความสามารถการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

—///—สมนึก บุญศรี/ ร้อยเอ็ด/0817082129-