ร้อยเอ็ดจัดงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานในช่วงวันคล้ายวันฌฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ร้อยเอ็ดจัดงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานในช่วงวันคล้ายวันฌฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542–

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่5 ธ.ค.2561 ศพอ.วัดโพธิ์ศรีทอง ร่วมกับวัดป่าโพธิ์ศรีสว่าง ชาวบ้าน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านนาโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิจ. ร้อยเอ็ด จัดงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐาน ณ วัดป่าโพธิ์ศรีสว่าง ในช่วงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในช่วง วันที่ ๓ – ๑๒ธันวา ของทุกปี ในนี้ มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ๒๕๐ รูป / คน
โดยที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศพอ.เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมศึกษาอบรม และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ม นับเป็นวิธีการในรูปแบบประเพณีไทยอย่างหนึ่งได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบทบาทในการส่งเสริมเกื้อหนุนวัดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ศีลธรรมให้เป็นคนดีที่สังคมพึงประสงค์ โดยการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมศาสนา และสนง.วัฒนธรรมร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ ร้อยเอ็ด/0817082129–