Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี น้ำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอศรีนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้านนิคมสหกรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี น้ำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอศรีนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้านนิคมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนครมอบหมายให้ นายอุดม เลิศประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านนิคมสหกรณ์ และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์” โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บ กวาด บริเวณหมู่บ้านนิคมสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ณ บ้านนิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี สร้างความรักสามัคคี และชุมชน/ หมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย