ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(คลิป) “องค์กรไฮฮุย ไทย – จีน” จัดสัมมนา “การพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” ที่สำนักงานองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย อ.เมืองเชียงใหม่

“องค์กรไฮฮุย ไทย – จีน” จัดสัมมนา “การพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” ที่สำนักงานองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.ที่สำนักงานองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดสัมมนา “การพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” โดยมีดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ เอื้ออำนวย, ผู้อำนวยการองค์กรไฮฮุย ประเทศจีน, ผู้อำนวยการองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย, ประธานมูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน, ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้แทนสถาน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, สถาบันองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง,ผู้แทนองค์กรผู้สูงอายุประเทศไทย, องค์กรพัฒนาเอกชน ประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร. Huang Haoming สถาบันดำเนินงานการกุศลทั่วโลกของประเทศจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jia Xijin มหาวิทยาลัยซิงหัว, อาจารย์ Hok-bun Ku มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง,ผู้แทนองค์กรจากประเทศจีน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ในนามผู้ดำเนินการสัมมนา ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรไฮฮุยประเทศจีนและองค์กรไฮฮุยประเทศไทยซึ่งมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “การพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยประเทศไทย – ประเทศจีนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นระยะเวลา 44 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ทั้งสองประเทศได้สร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง พัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในวันนี้ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปายในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่และลึกซึ้งเพื่อร่วมกันหาแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างคุณูปการใหม่ในการทำงานร่วมกัน การได้มีโอกาสมาพบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้งนี้จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรไฮฮุยประเทศจีนกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาด้านสังคมและชุมชนในระดับต่างๆ ผมขอหนุนใจให้ทุกท่านเปิดใจในการหารือ ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดการพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง