Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “เขาสมิงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “เขาสมิงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่บริเวณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “เขาสมิงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพรชัย คำรพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ห่างไกลจากยาเสพติด และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียน สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ทั้งสิ้น 1,084 คน

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค รายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน