Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อำเภอดอยหลวง, ฝ่ายปกครอง อ.ดอยหลวง นำโดย นางสาวรัตนาภรณ์ สีวันชัย ปลัดอำเภอดอยหลวง (จพง.ปค.ชำนาญการ, หน่วยทหาร บก.ควบคุมพิเศษรอยต่อ ๔ อำเภอ, อบต.ปงน้อย, อบต.โชคชัย และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, ผญบ. และประชาชนจิตอาสา อ.ดอยหลวง ร่วมกิจกรรม จัดรถน้ำพร้อมจิตอาสาทำความสะอาด และพ่นละอองน้ำล้างถนน

เมื่อ ๐๘๐๙๓๐ ก.พ. ๖๒ กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อำเภอดอยหลวง, ฝ่ายปกครอง อ.ดอยหลวง นำโดย นางสาวรัตนาภรณ์ สีวันชัย ปลัดอำเภอดอยหลวง (จพง.ปค.ชำนาญการ, หน่วยทหาร บก.ควบคุมพิเศษรอยต่อ ๔ อำเภอ, อบต.ปงน้อย, อบต.โชคชัย และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, ผญบ. และประชาชนจิตอาสา อ.ดอยหลวง ร่วมกิจกรรม จัดรถน้ำพร้อมจิตอาสาทำความสะอาด และพ่นละอองน้ำล้างถนน เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาล อ.ดอยหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย