พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมกับอบจ.ก.พ. ติดตามความคืบหน้าการกำจัดผักตบชวาตาม”โครงการกำจัดผักตบชวา ครั้งที่1/62”


เมื่อ061030 ธ.ค. 61 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมกับอบจ.ก.พ. ติดตามความคืบหน้าการกำจัดผักตบชวาตาม”โครงการกำจัดผักตบชวา ครั้งที่1/62” ณ บ้านคลองแม่ลายเหนือ ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ7วันตั้งแต่วันที่5-11ธ.ค.61ในลำคลองแม่ลายขนาดพื้นที่กว้าง8ม.ยาว700ม.คาดว่าสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ1,250ตันสำหรับผักตบชวาท้องถิ่นต.นครขุมและพด.จว.ก.พ.จะได้นำไปทำปุ๋ยหมักตามโครงการ”ปุ๋ยหมักประชารัฐ”เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป