พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑


พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ 

ทั้งนี้มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภท บุคคลดีเด่นด้านกองบิน ๔๑, บุคคลดีเด่นประเภทชมเชย, บุคคลดีเด่นนิรภัยการบิน กองบิน ๔๑, บุคคลดีเด่นนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑, หน่วยงานดีเด่นนิรภัย กองบิน ๔๑ และบุคคลดีเด่นชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑