Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. , เทศบาลตำบลไทรงาม จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา

เมื่อ 8 มี.ค. 62 , 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. , เทศบาลตำบลไทรงาม จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยมี นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย