ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ยโสธรจัดโครงการแข่งขันจักรยานขาไถ balance bike  ที่อำเภอกุดชุม 

8 กรกฎาคม 2567 ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ ข้างที่ว่าการอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร  นายอดิศักดิ์ นามวงศ์นายอำเภอกุดชุม มอบหมายนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม การแข่งขันจักรยาน ขาไถ( balance bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา กล่าวว่า โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (balance bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบในครั้งนี้ เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกันโดยการใช้จักรยานขาไถ เพื่อพัฒนารอบด้านให้เด็กมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และผู้ปกครองส่งเสริมการนำจักรยานมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาของเด็กปฐมวัย เพื่อจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอกุดชุม ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน