Uncategorized

พังงา/สสจ.พังงามอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติงาน

พังงา/สสจ.พังงามอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติงาน
ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน หรือประชาชนในหมู่บ้านด้วยความเสียสละต่อไป
นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่าจังหวัดพังงามี อสม. จำนวน 5,239 คน กระจายกันอยู่ในทุกพื้นที่ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดพังงา ถือว่ามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมามี อสม.ของจังหวัดพังงาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ถึง 3 คน เป็นการยืนยันในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง ดังสโลแกน “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานด้านสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี”
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530