คอร์รัปชัน

กกต.ปิดอบรมหลักสูตรสืบสวน ไต่สวน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

กกต.ปิดอบรมหลักสูตรสืบสวน ไต่สวน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ก.ย. 61 ที่โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนสำหรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพืรอเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ยริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนไต่สวนและป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ระยะเวลาการอบรม รวม 12 วัน ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 7 ก.ย.61 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนกลางและจังหวัด รวม 77 คน
ทั้งนี้หลักสูตรในการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเน้นในบริบทของการป้องกันทุจริตการเลือกตั้งในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก กระทรวงยุติธรรม โดยเชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบ ไต่สวน สืบสวน ให้การเลิอกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี