Uncategorized

ประชุมมาตรการและแนวทางการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา09.30-12.30น./ณ.ห้องประชุมดอกแก้วชั้นที่2.ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

วันนี้7ก.ย.61./ประชุมมาตรการและแนวทางการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา09.30-12.30น./ณ.ห้องประชุมดอกแก้วชั้นที่2.ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว./ประธานในการประชุมนายรณรงค์ นครจินเส รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว.โดยมีกลุ่มเป้าหมาย.อปท.ในจังหวัด9อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม.เช่นอุตสาหกรรม

/าสาธารณสุข/ท้องถิ่น/สนง.เขตการศึกษาที่1-2./ฯลฯ.โดยจังหวัดมีแนวทางให้มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายจากหมู่บ้าน/ชุมชนและให้.ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบจัดเก็บตามวันเวลาที่กำหนด-เพื่อส่งกำจัดบริษัทโปรเฟสขั่นแนล. เวสต์ เทคโนโลยี่ จำกัด(มหาชน)ตามที่ลงนามความร่วมมือ”สระแก้วจังหวัดสะอาด”ทัง798หมู่บ้าน/ขุมชน.คิดเป็นร้อยละ..100..ข้อมูลนายบุญลาศ ศรีจันทร์ประธาน.เครือข่าย.ทสม.สก./ศอช.จ.สก./สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองน้ำใส.อ.อรัญประเทศ.จ.สระแก้ว./รายงานโดยนายชวลิต ศรีจันทร์นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมขุมชนจังหวัดสระแก้ว.