Uncategorized

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมทักษะแรงงาน วิชาชีพ แก่ชาวกัมพูชา ที่ จังหวัดไพลิน กระชับสัมพันธไมตรี ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน แก้ปัญหาอาชญากรรมและค้ามนุษย์ชายแดน

จันทบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมทักษะแรงงาน วิชาชีพ แก่ชาวกัมพูชา ที่ จังหวัดไพลิน กระชับสัมพันธไมตรี ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน แก้ปัญหาอาชญากรรมและค้ามนุษย์ชายแดน

วันนี้ ( 7 ก.ย.61 ) ที่ ศาลากลางจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นาย พัน จัน ทล ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน 2 จังหวัด ร่วมพิธี ปิดการอบรมทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชา และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 40 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน รวม 2 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นการฝึกวิชาชีพแรงงานชาวกัมพูชา สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่แรงงานชาวกัมพูชาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวิทยากรจากจังหวัดจันทบุรีเข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้นเป็นเวลา 5 วัน ( ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 ก.ย.61 )

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพแรงงานและวิชาชีพจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านที่มีภารกิจด้านการฝึกอาชีพและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม กระชับสัมพันธไมตรี และความร่วมมือของจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 40 รายได้ให้ความสนใจในการฟังการบรรยาย กระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งนาย สุ ริน ผู้เข้ารับการอบรมสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานของไทยที่นำความรู้มาส่งเสริมให้พวกเค้าได้มีงานทำ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งการติดตั้ง และ ซ่อมแอร์ขนาดเล็กกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เช่นเดียวกันกับ นาย จัน ดา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ที่กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพให้พวกเขาจะได้มีรายได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ภาคการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในจังหวัดไพลินได้เป็นอย่างดี แต่อยากให้การฝึกอบรมอาชีพแบบนี้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก