Uncategorized

อำเภอบางกรวยเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้ละเลิกยาเสพติด

อำเภอบางกรวยเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้ละเลิกยาเสพติด

นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ.บางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนนทบุรี โดย ศป.ปส.อ.บางกรวย เป็นหน่วยดำเนินการ รุ่นที่ 5/2561 ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-14 ก.ค. 61 โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางกรวย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และกระบวนการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวน 80 คน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนท.ตร.สภ.บางกรวย จนท.ทหาร ปตอ.พัน 3 จนท.ทหาร กอ.รมน.จ.นนทบุรี คณะวิทยาการสาธารณสุข และครูฝึก อส. ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี