ข่าวบันเทิงและกีฬา

นย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการ บานบุรีสีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 3

นย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการ บานบุรีสีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 3

ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการ “บานบุรีสีชมพูเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นราธิวาส ได้จัดขึ้น โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู และนักเรียนพิการ

 

นางสาวกัญญาณี สมใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการ “บานบุรีสีชมพูเกมส์” เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีสมรรถนะเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการ “บานบุรีสีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561” ขึ้น เพื่อ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ และ 4.เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้มีทักษะในการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ เน้นให้เกิดประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่

สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นราธิวาส นักเรียนที่รับบริการ ณ หน่วยบริการทั้ง 13 อำเภอ และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 285 คน โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ 16 รายการ อาทิ วิ่ง 25 เมตร ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป วิ่ง 50 เมตร ชาย/หญิง รุ่นอายุ 9 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป วิ่งผลัด 4×25 เมตร ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป วิ่งอ้อมหลัก รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป ชักคะเย่อ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนพิการจากห้างร้านและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส คณะกรรมการตัดสินกีฬาบ้านบลูกายาอิง โรงเรียนตาเซะเหนือ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807