Reporter&Thai Army

มีทุกข์บอกมา ทหาร บูรณาการชุดดำรงธรรม ตำรวจ จิตอาสา รับเรื่องคลายทุกข์..

มีทุกข์บอกมา ทหาร บูรณาการชุดดำรงธรรม ตำรวจ จิตอาสา รับเรื่องคลายทุกข์..

 

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรม , จนท.ตำรวจ สภ.ไพศาลี และประชาชนจิตอาสาฯ ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ บ.หนองแทงแรด หมู่ ๗ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” และเป็นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ ผลจากการลงพื้นที่มีผู้ร้องทุกข์เรื่องที่อยู่อาศัยจำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นางระเบียบ เจนเขตรการณ์ อายุ ๖๑ ปี อาศัยอยู่กับสามี บ้านเลขที่ ๑๗๕/๕ หมู่ ๗ ต.โคกเดื่อ
๒.นายสวิง ขันทอง อายุ ๕๗ ปี อาศัยคนเดียว บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๗ ต.โคกเดื่อ
ซึ่งทางชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.ไพศาลีได้รับเรื่องไว้ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย