ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำโดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการสัมมนา.
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาและแนวทางแก้ไข โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” และพันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา บรรยายหัวข้อ “คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” และวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา”ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน