๑๘๓๐ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.บ้านตาก) ร่วมกับวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรม” มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0 ” ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๑ ,๑๘๓๐ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.บ้านตาก) ร่วมกับวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรม” มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0 ” ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จว.ต.ก. โดยมีราษฎรหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน การสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย ของรัฐบาล และ คสช. โดยมีเนื้อหาที่นำเสนอทั้งหมด 4 เรื่องคือ
1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2. การเลือกผู้นำที่ดี
3. พลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย
4. การทุจริต พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ ” มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐ อ.บ้านตาก ” และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย