ข่าวเชียงใหม่

ราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เฮรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พร้อมร่วมดูแลรักษา

ราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เฮรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พร้อมร่วมดูแลรักษา
———————————————-
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาให้คนอยู่ร่วมกับป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีก โดยกฏหมายฉบับนี้จะทำให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติ จะได้รับความสะดวก ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ราษฎรเหล่านี้หันมาร่วมดูแลรักษาป่า และอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันและกันโดยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เมื่อราษฎรได้รับทราบเรื่องดังกล่าวต่างมีการแสดงความคิดเห็นในทางที่ดี และแสดงความขอบคุณรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติจนสำเร็จ
โดยนายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ผลักดัน พรบ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ ที่จะทำให้การอยู่อาศัยและทำกินของราษฎรจะได้ถูกต้องตามกฏหมาย
นายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านแม่กลางหลวง ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ผลักดัน พรบ.อุทยานฯ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน 140 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง แล้วในขั้นตอนต่อไปจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเร็วๆ นี้

https://youtu.be/XmV-I_r3JrA