Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)ร่วมกับนายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สร้างเสริมประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด

เมื่อ ๐๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)ร่วมกับนายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สร้างเสริมประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด โดย กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย