ข่าว ร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้อำนวยสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 เขต

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้อำนวยสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 เขต
ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 และ สพม.27 ทั้ง 4 เขต พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 800 คน
ตามที่ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดให้มีการฝึกอบรมรางการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2561 ณ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันมีความเสียสละมีอุดมการณ์และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมผู้รับการอบรมจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศสามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ พิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งมีความพร้อมในการเป็นครูและวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์จึงนำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการโดยจัดให้มีโครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการอบรมในแต่ละครั้งมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลครั้งละ 500 – 2,000 คน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 27 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 800 คน โดยจะนำความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรต่อไป

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม–รายงาน
**เครดิต**
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด