ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันนี้ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 

กับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมอบหมายให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน;สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหน่วยงานสุขภาพระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ เพื่อให้ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรวมถึงกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลโนนตาล,ตำบลโนนรัง,ตำบลหนองแก้ว,ตำบลรอบเมือง และ ตำบลแคนใหญ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน(๕๐) คน.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เมื่อได้แผนงานงานโครงการแล้วคณะกรรมการ พชอ.จะมีการติดตามประเมินผลคืนข้อมูลให้กับพื้นที่เป็นระยะๆ

///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.สสอ.รอ.101 smart city

https://youtu.be/v4rFDwUKgP8