ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดนิสิตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมอบพลังใจในการสร้างความสุขสู่ชุมชนดังคำกล่าวภาษาอีสานที่ว่า“ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง”

ร้อยเอ็ดนิสิตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมอบพลังใจในการสร้างความสุขสู่ชุมชนดังคำกล่าวภาษาอีสานที่ว่า“ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง”

 

/สมนึก. บุญศรี/รายงาน/08170821129–

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างพลังใจให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
“การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข”
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน
1.1 ตลาดประชารัฐ
1.2 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเรื่อง การกระจายรายได้ เรื่องความลดความล้ำ กรมการพัฒนาชุมชนจึงเป็นกำลังหลักในการบำรุงสุขให้กับประชาชน

“ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562”
1. ก้าวย่างพื้นฐาน : เริ่มจากการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1.1 สร้างความ “มั่นคง”
– หมู่บ้านจิตอาสา โดยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเทศ “ทำความดีด้วยหัวใจ”

– การมีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
– การบริหารจัดการขยะ โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง
– การจัดทำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการกำหนดเป้าหมายในครัวเรือน
1.2 สร้างความ “มั่งคั่ง”
– การสร้างสัมมาชีพชุมชน โดนพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ นำคนกลุ่มนี้มาพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
– การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
1.3 สร้างความ “ยั่งยืน”
– การแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายของ UN
– หมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในชุมชน
– กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน
ตัวชี้วัดที่แสดงผลสำเร็จในก้าวย่างพื้นฐาน คือ ความสุขมวลรวมของประชาชนที่เกิดขึ้น (GVH)

2. ก้าวย่างการพัฒนา : โดยมุ่นเน้นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี“คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล”
2.1 “คุณภาพ” ดี สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ โดยให้มีโรงเรียน OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนา
2.2 “มาตรฐาน” มีความเป็นอัตลักษณ์ มีการส่งเสริมมาตราฐานด้านต่างๆ อาทิ อย. มผช. GI เป็นต้น รวมไปถึงการ mix & matt เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2.3 “ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี” โดยวัดผลจาก รายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว (OUTPUT) การกระจายรายได้ไปยังชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน (OUTCOME) และวัดผลจากผลที่ชุมชนได้รับจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ((IMPACT)
– การนำเสนอภาพความสำเร็จของโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีกับชุมชน เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ก้าวย่างแห่งความยั่งยืน :
3.1 การพัฒนางานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการสร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดนวัตกรรมในการทำงาน3.2 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (SE) เพื่อต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.3 การส่งเสริมการตลาด/การขาย ในรูปแบบ e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยียุคใหม่

“ภารกิจเน้นย้ำ” กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
1. จปฐ. : ข้อมูล แม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วน ดี ใช้ประโยชน์ได้ และสร้าง Family foldder เพื่อพัฒนาครัวเรือนยากจน
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผลิตภัฑ์ OTOP
4. กองทุนชุมชน
5. ชุมชนท่องเที่ยว

“ประเด็นเพิ่มเติม”
– การทำงานในกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุข โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนต้องการให้ “ครอบครัวพัฒนาชุมชนสามารถมีสมดุลย์ชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข”
– การรักษาความเป็นครอบครัว พช. ที่มีอัตลักษณ์ คือ การรักษาความสัมพันธ์และความผูกพันกันในองค์กร ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในองค์กร
– การบริหารจัดการชีวิต เพื่อให้มีความสุขยืนยาวแม้ในวัยเกษียณอายุ “การออม” เป็นหลักประกันสำคัญ

“อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนจะขับเคลื่อนภารกิจกรมให้สำเร็จไปได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ”

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–