ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ (ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่) ใหญ่ที่สุดในโลก

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ (ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่) ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ประเพณีอีสานและเชื่อมโยงเช็คอิน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง !๚!!

 

เมื่อเวลา๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย พ. ศ. ๒๕๖๒ ที่ วัดรัตนไตรคม(วัดขามเปี้ย) หมู่ที่ ๑ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ว่าด้วยยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรมและกิจกรรมเสริม ๘ กิจกรรม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดงานและการแสดงสินค้าการเป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นต้น แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการท่องเที่ยวกำหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานโดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาเกตนครและพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด และสร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ได้แก่ งานบุญผะเหวด งานสมมาน้ำคืนเพ็งประทีป (ลอยกระทง) งานบุญเข้าจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญคูณลาน งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น รวมทั้งการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับรู้จังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้น

นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมอีสานฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คนต่อปี สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตอำเภอหนองพอก เช่น เจดีย์ชัยมงคล ผาหมอกมิวาย เป็นต้น งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน การจัดแสดงสินค้ารวมทั้งเป็นการส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม บุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและดำรงไว้สืบไป ดังคำขวัญของเมืองโพธิ์ชัยที่ว่า “ดินแดนแห่งกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า หมอนขิตลือชา ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่”
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การสาธิตวิธีการทำข้าวจี่อีสานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิม และพัฒนาด้วยวิธีการสมัยใหม่ ซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็แซบ ! ด้วยกันทุกปั้น การแสดงฟ้อนรำของนักเรียน การแสดงหมอลำพื้นบ้านตามวิถีชาวโพธิ์ชัย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หลากหลาย อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายทอมือ อาหารปลาแห้ง ปลาแดดเดียวจากแม่น้ำชี ผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และที่สำคัญการได้มานมัสการหลวงปู่ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริ..และที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งเดียวที่มี ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก**กำหนดการจัดงาน**ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒.อย่าลืมและอย่าพลาดกัน!!!!!!

/////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์อสม.สสอ.รอ