โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงนาม MOU “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขอรับบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 12,000,000 ล้านบาท”


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงนาม MOU “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขอรับบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 12,000,000 ล้านบาท”

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ระหว่างโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนายชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กับ มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยนางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง กับคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
โดยรายละเอียดข้อตกลงมีข้อความ ดังต่อไปนี้
1. หลักการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโรงพยาบาลสำหรับการก่อสร้างอาคารนิติเวช ซึ่งจะมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตามแนวทางที่ได้ระบุในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อนำมาสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ ดังนี้2. หน้าที่ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับผิดชอบให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1. อำนวยการ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
2.2. จัดหาบุคลากรหรือคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานประสานงานระหว่างโรงพยาบาล กับมูลนิธิ
2.3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลการดำเนินการขอรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยการขอรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช2.4. ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารนิติเวช และขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรเพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
2.5. ขอความยินยอมและเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการขอความยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารนิติเวช ขอความเห็นชอบก่อสร้างอาคารนิติเวชตามแบบแปลนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารนิติเวช
2.6. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3. หน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญูญูและคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ รับผิดชอบให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้
3.1. มูลนิธิปฏิบัติตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
3.2. บริหารจัดการเงินที่ประชาชนมอบให้ เพื่อก่อสร้างอาคารนิติเวช และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพนักงานมูลนิธิ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
3.3. มูลนิธิร่วมกตัญูญูส่งมอบเงินที่ประชาชนมอบให้ บริจาคให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 7,000 000.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) จากวงเงินก่อสร้างทั้งหมดจำนวน 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อจะนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบก่อสร้างอาคารนิติเวชตามแบบแปลนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด3.4. คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ส่งมอบเงินที่ประชาชนมอบให้ บริจาคให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากวงเงินก่อสร้างทั้งหมดจำนวน 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อจะนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบก่อสร้างอาคารนิติเวชตามแบบแปลนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
3.5. ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงพยาบาลและข้อตกลงร่วมกันทุกประการ
3.6. การมีผลบังคับใช้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งนี้ เมื่อโรงพยาบาลได้รับเงินหรือทรัพย์สินเป็นทางการจากมูลนิธิแล้ว ทั้งสองฝ่ายร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมก็ได้ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.7. ระยะเวลาในการร่วมมือโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและมูลนิธิ มีระยะเวลาการร่วมมือ ตามข้อตกลงนี้ กำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสามารถต่ออายุได้คราวละไม่เกิน 1 ปี การแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้ให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขอแก้ไขล่วงหน้า ก่อนบันทึกข้อตกลงหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน การยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองหน่วยงาน ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามร่วมกันและมีผลถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีผู้ร่วมลงนาม MOU เป็นสักขีพยาน ดังนี้1. พระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล​ผู้ว่า
2. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
3. นายชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
4. ​นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู
5. คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
6 นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
7. นางจวงจิรา สุริยวนากุล​นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย ​จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,