ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2567

6 มิถุนายน 2567  นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามตรวจสอบการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ได้ โดยมี นายอภิชาต​ อารีย์พัฒนไพบูลย์​ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีหรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ซึ่งการลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ครั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
(1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกหนี้ที่มีสิทธิ และประสบปัญหาด้านการเงิน จนเป็นเหตุไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา อาทิ มาตราการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ และการบังคับคดี
(2) สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต และ
(3)ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้ให้คำแนะนำวิธีการบริหารจัดการภายในกลุ่มของสมาชิกลูกหนี้ที่ค้างชำระ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ ของแต่ละกลุ่ม โดยได้เสนอทางเลือกในการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้แต่ละราย เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต

สมนึก บุญศรี  รายงาน