Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด…เปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2562 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ และให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง

จังหวัดร้อยเอ็ด…เปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2562 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ และให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ตลาดบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัสนี ประภาศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางศรันยา บุญประณีต ผู้แทนคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายวินัย สุภัควานิช ผู้จัดการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นางวิริยาภรณ์ สืบสกุล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นการวางรากฐานไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ที่ ตลาดบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ เป็นตลาดที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดชุมชนบ้านโพน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชน ละสองแสนบาท) ที่ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้เป็นโครงการที่ดีเลิศ (Best Practise) ในระดับจังหวัด ประกอบกับประชาชนในพื้นที่อำเภอจังหาร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ ถั่วลิสง และผัก จังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร จึงมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด ร่วมกับอำเภอจังหารจัดการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมจำหน่าย และให้มีการจัดการแสดงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน พร้อมทั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมจัดแสดงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดด้วย

ศรีไพร ทูลธรรม ให้ เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด