ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ส.ส.ร้อยเอ็ดเขต 3 เปิดการแสดงหมอลำ ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองนกทา อำเภอโพธิ์ชัย

7 มิถุนายน 2567  ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานเปิดการแสดงหมอลำ ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายไพบูลย์ นาทองคำ นายก อบต.โพธิ์ศรี นายทองมวล เวียงสมุด ประธานสภา อบต.โพธิ์ศรี  นายสรายุทธ สุเทวี ปลัด อบต.โพธิ์ศรี นายราตรี ฐานไชยยิ่ง กำนันและคณะ ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร สถานศึกษา วัด อนามัย คหบดี พ่อค้า ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

นายไพบูลย์ นาทองคำ นายก อบต.โพธิ์ศรี กล่าวว่า มีวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น คือ “คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม สืบสานวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” มี 8 หมู่บ้าน อาทิ บ้านราษฎร์ถาวร หมู่ที่ 1 นายสังข์ หัดระวี เป็นผู้ใหญ่บ้าน ,บ้านพลไทย หมู่ที่ 2 นายวิมล เตชะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 นายราตรี ฐานไชยยิ่ง เป็นกำนันบ้านหนองขุมเงิน หมู่ที่ 8 นายสำรวย โพธิ์ชัยรัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โดยตำบลโพธิ์ศรีประสบปัญหาในเรื่องการเพาะปลูกพืชมาโดยตลอด อันเนื่องมาจาก สาเหตุสำคัญ คือแหล่งน้า ที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอและระบบการจัดการบริหารน้ำ ยังไม่มี ประกอบกับ แหล่งน้ำ ต้น ทุนที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึง


การจัดประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ นอกจากเป็นประเพณีตามฮีต12คอง14 เพื่อขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนตามความเชื่อแล้ว ยังเป็นเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตำบลให้เจริญขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน อีกด้วย


ดร.รัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ดเขต3 ประธานกล่าวว่า เห็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องตำบลโพธิ์ศรีทุกท่าน ในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในปีนี้ เป็นอย่างดี คาดว่าตำบลโพธิ์ศรีจะพัฒนาเจริญรุ่งเรื่องในไม่ช้านี้ ในฐานะส.ส.เขต 3 จะนำความต้องการของพี่น้องประชาชน ไปเสนอผ่านพรรคพลังประชารัฐ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ท่าน พล.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้ผลักดันงบประมาณผ่านสภาฯลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อม ข้าว ปุ๋ย ดิน พันธุ์พืช น้ำ ชลประทาน ถนน ซึ่งเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วและจะทำต่อไป เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่

สมนึก บุญศรี  รายงาน