ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้

8 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาติสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2567 โดยมีนายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ นำข้าราชการ พ่อค้าและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีรัตนะ ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประมูลผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกขน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลไม้ ข้าวโพดหวาน และผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาข้าวโพดหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้เชิญชวนประขาขน แต่งกายจุดพื้นถิ่นมาเที่ยวงาน โดยเน้น “ใส่เสื้อไหม เสื้อผ้าผ่าย สวมผ้าฤง น่งโสร่ง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ทั้งหมด 144,439 ไร่ มีพื้นที่การเกษตร 130,343 ไร่ และอำเภอศรีรัตนะ เป็นหนึ่งในกลุ่มอำเภอที่ มีศักยภาพ การผลิตข้าว, พืชสวน, พืชไร่, โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นเป็นพืชที่สำคัญ และคิดเป็นมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรรวมของอำเภอศรีรัตนะ โดยประมาณ กว่า ๖๐ ล้านบาท โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี สร้างเงิน สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอศรีรัตนะเป็นอย่างดี อำเภอศรีรัตนะ จึงได้จัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร มีความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิต โดยอาศัยตลาดนำการผลิตกระตุ้นให้เกิดการผลิต การตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมขนให้ปรากฎแก่สายตา และความรับรู้ของมหาชน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

บุญทัน ธุศรีวรรณ