ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตรวจรับงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

8 กรกฎาคม 2567  นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง และประชุมพิจารณาการส่งมอบงานก่อสร้าง (งวดงานที่ 2) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และงานก่อสร้างผังบริเวณ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิวกรการโยธา สัญญาเลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 มีนาคม 2568 ในวงเงินค่าก่อสร้าง 12,950,000 บาท ทั้งนี้ หจก.โชคศิวกรการโยธา ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จึงขอส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และงานก่อสร้างผังบริเวณ (งวดงานที่ 2) ต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน