ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อบต.โพธิ์ไทร จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี 

9 กรกฎาคม 2567 นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนพดล ฉัยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 นายปราโมทย์ เพชราเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 นายรัฐศาสตร์ พรหมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 3 นายชนินทร ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเขตอำเภอเมืองคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.โพธิ์โทร สมาชิกสภา อบต.โพธิ์โทร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์โทรวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์โทร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลโพธิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี” ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


นายวีระพงษ์ ทองผาประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันนี้ โครงการนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุเพื่อได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกกลุ่ม โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร เน้นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ นอกจากนี้เรายังได้ขยายกิจกรรมที่มีการดำเนินการอยู่แล้วและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการต่อยอดให้สามารถขับเคลื่อนงานของกลุ่มร่วมกับ อปท. และชุมชนได้


นายนพดล ฉัยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร กล่าวว่า อบต.โพธิ์ไทร ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่ม ได้รับความรู้ในเรื่องของสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ความเข้าใจถึงการดูแลตัวเองสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกฎหมาย สิทธิสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงจะได้รับจากภาครัฐ ตลอดจนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป ในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากกองทุนเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับและปรับตัว อบต.โพธิ์ไทร และเสื้อสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ดีโฮมคอนกรีต มุกดาหาร จำกัด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน