ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“ทต.เชิงดอย” ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย

“ทต.เชิงดอย” ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย

ูที่ห้องประชุม โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สภาลมหายใจเชียงใหม่, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต.เชิงดอย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล ต.เชิงดอย
ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยร่วมดำเนินงาน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรม สร้างพื้นที่สีเขียวและลดฝุ่นควันพิษในระยะยาว รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีส่วนร่วมรับรู้และปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับเทศบาลเชิงดอย เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตามภายในงานยังได้มอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชน ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างให้เยาวชนในพื้นที่ได้เอาแบบอย่างอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง